فناوری تشخیص چهره هوشمند


Pantos Face Recognize

Pantos Face Recognize سیستم شناسائی چهره پنتوس


سرعت تطبیق چهره
1 ثانیه در 30.000 چهره ثبت شده

سرعت جستجوی چهره در پایگاه داده
حداکثر 3 ثانیه در هر 5 میلیون چهره

حداکثر تعداد چهره قابل ذخیره
حداکثر 10 میلیون مورد

محدوده زاویه ها
دامنه افقی: -45 درجه تا + 45 ° ، دامنه عمودی: -30 درجه تا + 30 °